Edukacja, czyli kształcenie  to jedna z wielu, lecz bardzo istotna  funkcja, którą winny spełniać media parafialne. Tymczasem pomimo, iż o tym mówi Kościół w praktyce funkcje edukacyjne przekazu medialnego, szczególnie przez osoby odpowiedzialne za parafialne portale internetowe są nie dostrzegane, a nawet całkowicie lekceważone. Pomimo, że dla większości – nawet bardzo gorliwych – katolików strony internetowe ich parafii są zazwyczaj jedynym źródłem wiedzy o wszystkim, cokolwiek dotyczy Kościoła. Czego wydaje się, że nie zauważają księża. Szczególnie wtedy, gdy w skrajnych przypadkach albo nadmiernie teologizują przekaz, albo bazując na niewiedzy osób świeckich są autorami treści merytorycznie słabych a czasami wręcz bezwartościowych. Co zazwyczaj przynosi bardzo negatywne skutki, gdy tego typu treści są bezkrytycznie powielane bądź utrwalane, gdyż nieświadomie oceniane jako wartościowe.

W związku z czym niezwykle istotne jest dostrzeganie potrzeby zachowania wysokiej wartości edukacyjnej treści i doskonalenie umiejętności ich przekazywania. Również, a może nawet zwłaszcza w przypadku publikacji tekstów na łamach gazet parafialnych, które pomimo, że często wręcz lekceważąco nazywane „gazetkami” mogą być ważnym źródłem wiedzy a nawet w niejednym domu przez wiele lat być czymś więcej niż tylko zalegającą półki nieużyteczną makulaturą.

Innym od wskazanych, lecz szczególnie ważnym narzędziem edukacji jest szacunek dla wymogów formalnych, a zwłaszcza przepisów wynikających z obowiązującego prawa, dotyczących publikacji. Niestety w przypadku wydawnictw parafialnych zjawiskiem najczęściej dostrzeganym jest brak szacunku dla prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym będącego daną osobową wizerunku osoby. Często (lecz błędnie) księżom wydaje się, że to, co publikuje jedna parafia – w myśl zasady , że Kościół jest jeden – jest własnością wszystkich parafii, dlatego wiele treści i obrazów, zwłaszcza na portalach internetowych parafii publikowanych jest bez poszanowania np. praw autorskich.

Przyczyn tak dalece lekceważącego podejścia do wymogów obowiązującego prawa przede wszystkim należy szukać w braku zrozumienia, że „gazetka parafialna” to w rzeczywistości gazeta / czasopismo trafiające do rąk parafian w określonych odstępach czasowych, czyli periodyk, któremu nadaje się międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego – ang. International Standard Serial Number – ISSN. A jak udowadnia rzeczywistość, gazety (czasopisma) parafialne, nawet wtedy, gdy są wydawane w sposób ciągły takiego numeru nie posiadają, gdyż nie zostały zarejestrowane w Bibliotece Narodowej, która pod dokonaniu zgłoszenia, które jest obowiązkiem wydawcy, takie numery m.in. periodykom nadaje. Tak, jak m.in. książkom międzynarodowy znormalizowany numer książki  – ang. International Standard Book Number – ISBN, który służy do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego książek. Niestety na książkach wydawanych samodzielnie przez parafie tego numeru najczęściej nie ma. Zazwyczaj z powodu braku dokonania wymaganego prawem zgłoszenia – najczęściej wówczas, gdy mamy do czynienia ze zjawiskiem „samopublikowania”, czyli wydawania własnym sumptem (ang. self publishing). Natomiast nie ma żadnego znaczenia, czy do takich sytuacji dochodzi z powodu nieznajomości obowiązującego prawa (nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania) lub jego zlekceważenia, czy tylko braku zrozumienia, że zarówno gazeta, jak i książka wydawane przez parafie muszą spełniać określone wymogi formalne przewidziane dla ogółu wydawnictw. Dlatego bez względu na przyczynę taki stan dowodzi, że w parafii uskutecznia się amatorszczyznę, co nie tylko nie jest edukacyjne, lecz przede wszystkim jest niewychowawcze i deprawujące.