„Dziennikarz jest obowiązany: zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło; chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie (…). Dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą”.

▪ art.12 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 [ czytaj ]

Dziennikarstwo parafialne jest jedną z form dziennikarstwa obywatelskiego (ang. citizen journalism) najczęściej uprawianego przez niezawodowych dziennikarzy w interesie społecznym. „Aktywnie zaangażowani członkowie danej społeczności relacjonują wybrane przez siebie wydarzenia, co ma sprzyjać większemu zaktywizowaniu i zaangażowaniu publiczności poprzez świadome oddanie głosu ludziom i ich sprawom. Istotnym elementem jest tutaj docenienie opinii zwykłych obywateli, a ich reakcje na różne wydarzenia stają się częścią doniesień informacyjnych”.(*)

Istnienie mediów parafialnych – dla młodzieży portalu internetowego a dla osób starszych tradycyjnej prasy (gazety) – jest ważną form wymiany informacji. Jednakże niekiedy – pomimo, iż w parafii są osoby posiadające umiejętności pisarskie i redakcyjne, duszpasterze nie wykazują zdolności organizacyjnych. W niektórych parafiach problemem może być lub jest również finansowanie tego typu działalności. Jednak wówczas, gdy współtworzenie przekazu (np. treści do gazety parafialnej) uzna się za ważne narzędzie w integrowaniu wspólnoty parafialnej, wtedy nawet krytyka dziennikarstwa obywatelskiego za uogólnianie, jednostronne przedstawianie poglądów i niedochowywanie staranności staje się nieistotna. Zwłaszcza, gdy nie bez znaczenia jest łatwość dostępu do informacji i materiałów źródłowych, a tym samym szybkość przekazu.

Należy również pamiętać, że już święty Maksymilian Kolbe nazwał prasę „najważniejsza bronią dzisiejszych czasów” i nie mylił się, choć słowa te wypowiedział przeszło pół wieku temu. Gazeta parafialna jest nie tylko alternatywą dla innych pism katolickich, lecz również w znacznym stopniu dla nich konkurencją. Chętniej czytaną dlatego, że wielu parafian widzi swoje i/lub bliskich osób efekty  pracy. Ponadto gazeta parafialna odkrywa ukryte ludzkie talenty, ułatwia wzajemne poznanie często bardzo ciekawych, lecz żyjących „w ukryciu” ludzi i  buduje więzy wśród parafian,  a nawet włącza w życie wspólnoty parafialnej „katolików niedzielnych” i tych „od święta”. Zatem jest również narzędziem ewangelizacji.

warto przeczytać

*****
(*) Magdalena Szpunar, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, „Zeszyty Naukowe Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość” 2008, nr 2.