• biologiczne pochodzenie dziecka tzn. kim są jego rodzice i jakie więzi ich łaczą nie ma żadnego znaczenia dla prawa do chrztu dziecka;

• z reguły bardzo subiektywna ocena „rodzina katolicka” (bo chodzi do kościoła i przyjmuje koledę) nie stanowi żadnej gwarncji katolickiego wychowania dziecka;

• określenie „rodzice chrzestni” jest niezgodne z prawem kanonicznym i jedynie jest pozbawioną podstaw sugestią, aby chrzestnymi były osoby odmiennej płci;

• chrzestnym / chrzestną może być jedna osoba a jej towarzyszyć może świadek chrztu wobec którego stosuje się inne kryteria niż obowiązujące chrzestnych;

• sakrament nie jest przedmiotem sprzedaży;  opłata i/lub  ofiara nie warunkują dopuszczenia do sakrementu bądź jego przyjęcia; 

• sakrament bierzmowania nie stanowi warunku dla zawarcia sakramentalnego małżeństwa, a brak bierzmowania nie jest tego przeszkodą;

• podstawowym warunkiem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego jest to, żeby nupturienci (narzeczeni) byli osobami ochrzczonymi;

• narzeczeni przygotowwania do małżeństwa mają prawo prowadzić poza parafią własną a w tym celu mogą skorzystać z dobrodziejstwa substycji; 

• nupturienci mają prawo zawrzeć sakramentalny związek małżeński poza parafią własną (narzeczonej lub narzeczonego) korzystając z licencji;

• w uzasadnionych, lecz ściśle określonych w prawie kanonicznym przypadkach można uzyskać zwolnienie od obowiązku wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych;

• intencja mszalna powszechnie wiązana ze złożeniem ofiary pieniężnej winna być odprawiona równiez bezpłatnie, a zwłaszcza bez stawiania warunku zapłaty;

• poza ściśle określonymi w prawie kanonicznym przyczynami odmowy pogrzebu, osobom ochrzczonym przysługuje prawo do pochówku katolickiego;

• rodzaj choroby będącej przyczyną zgonu, w tym samobójstwo, gdy ono nastąpiło z przyczyn psychicznych nie stanowi przeszkody dla pogrzebu;

• pogrzebu można odmówić, gdy samobójstwo lub spalenie (spopilenie) zwłok nastąpiło z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

• gdy zachodzi obawa, że uroczyste ceremonie jako nienależne zmarłej osobie  wywołają zgorszenie można je ograniczyć do niezbędnego minimum;

• sakramentalny związek małżeński rodziców dziecka nie jest warunkiem jego chrztu, a brak ślubu (w tym kościelnego) nie jest przeszkodą dla chrztu dziecka;

• za religijne wychowanie dziecka odpowiedzialność ponoszą poza jego rodzicami biologicznymi chrzestni oraz pozostali członkowie rodziny (np. dziadkowie);

• prawo kanoniczne obowiązujące w Kościele katolickim zezwala na to by chrzestnymi były osoby tej sanej płci i niezależnie od ich płci;

• wszystkie sakramenty (chrztu, Eucharystii, bierzmowania, małżeństwa) można spełniając określone warunki przyjąć poza parafią własną;

• parafią własną dla osoby jest ta na terenie której faktycznie dana osoba przebywa ponad 3 miesięce; zasada obowiązuje również poza granicami Polski;

• zameldowanie, czyli posiadanie urzędowego adresu na terenie parafii nie ma wpływu na przynależności do niej, gdy  osoba fizycznie w parafii nie mieszka;

• naklanianie a tym bardziej zmuszanie (np. rodziców przed chrztem ich dziecka) do zawarcie sakramentalnego małżeństwa powoduje zawarcie go jako nieważny;

• o dopuszczeniu do sakramentów zgodnie z ogólną zasadą decyduje ocena rozeznania ich znaczenia, która dotyczy osób niepełnosprawnych intelektualnie; 

• posługi duszpasterskiej nie dotyczy ani uznaniowość, ani dowolność; w związku z czym na wypelnienie posługi nie ma wpływu wola księdza i/lub jego widzimisię;

• ksiądz ma prawo do odmowy wykonania posługi duszpasterskiej tylko w bardzo ściśle określonych przez Kościół przypadkach;

• przetwarzanie danych osobowych w Kościele następuje zgodnie z przyjętymi zasadami [ czytaj ] uzgodnionymi z UODO i zgodnymi z RODO;

• chrzest wywiera niezatarte ślady, w związ z czym prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy apostatów; których danych nie usuwa się z księgi chrztów;

• przetwarzanie danych osobowych chrzestnych zgłoszonych przez rodziców dziecka odbywa się na podstawie zgody bycia chrzestnym / chrzestną;

• pogrzeb katolicki – po uzyskaniu zaświadczenia z parafii własnej osoby zmarłej, może się odbyć w parafii dowolnie wybranej przez organizatorów pogrzebu;

• wyłącznie organizator pogrzebu, również na cmentarzu parafialnym decyduje o wyborze firmy pogrzebowej i nikt nikomu nie może odbierać tego prawa;