PRASA OPINII • PRASA OPINIOTWÓRCZA

Mieć dobrą (złą) prasę – mieć przychylne (nieprzychylne) recenzje w środkach masowego przekazu; cieszyć się dobrą (złą) opinią.
+
Krytyka prasowa • przyjmuje się, że krytyka prasowa jest publiczną oceną, opartą na konfrontacji jakiegoś stanu rzeczywistego z przyjętymi założeniami. Została uznana za działanie społecznie pożądane. Dziennikarskie prawo do krytyki nie jest jednak nieograniczone i nie może być rozumiane jako prawo do stawiania fałszywych lub niedostatecznie sprawdzonych zarzutów. Przedstawiciele administracji publicznej, instytucji państwowych, firm państwowych, organizacji spółdzielczych, związków zawodowych, organizacji samorządowych i społecznych są zobowiązani do udzielania odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki. (za: poradnik.ngo.pl)
+
„Można przyjąć, że na gruncie normatywnym krytyka prasowa to rzetelne i zgodne z zasadami współżycia społecznego prezentowanie ujemnych ocen działalności osób bądź rezultatów ich pracy, nieobojętnych dla społeczeństwa z uwagi na rolę, jaką pełnią w życiu publicznym, której celem jest dążenie do poprawy rzeczywistości i wyeliminowanie z niej stwierdzonych nieprawidłowości. Taka krytyka, spełniająca założenia moralizatorskie i ukierunkowana w przyszłość, ma znacznie szerszą wymowę. W związku z tym krytyka nie może być czymś deprecjonującym, niszczącym czy ośmieszającym, nie może ograniczać się wyłącznie do negowania dostrzeżonych nieprawidłowości. Nie sposób jej bowiem przypisać tych przymiotów, które powinny charakteryzować dozwoloną krytykę, zwłaszcza rzetelności i zgodności z zasadami współżycia społecznego. Taka krytyka z pewnością nie zmierza do poprawy rzeczywistości ani nie służy dążeniu do budowania społeczeństwa obywatelskiego”.

+

PRAWO PRASOWE

• Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa. (art. 10.1)
+
Dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej… (art. 10.2)
+
Dziennikarz może nie zgodzić się na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji. (art. 10.3)
+
• Dziennikarz jest obowiązany: zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. (art. 12.1)
+
• Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym. (art. 31a1.)

zaproszenie

TWÓJ SUKCES MOJA SATYSFAKCJA

zapraszam do współpracy